இடுகைகள்

பத்ரிநாத்தில் இரண்டாவது நாள்.

பல்மொனெரி எம்பாலிசம் (Pulmonary Embolism)