இடுகைகள்

நைனா கீதா?

உங்களுக்குப் பேசத் தெரியுமா?