இடுகைகள்

ஆயிரம் அறுவைப் பதிவிட்ட அறுவைத்திலகம்.

இந்த உலகத்தின் வாழ்நாள் எவ்வளவு?

உடலும் மனதும் ஆன்மாவும்!

என்னைப் பிடித்திருக்கும் பெருங்கவலை?