இடுகைகள்

செய்நன்றியை எதிர் பார்ப்பது முட்டாள்தனம்

ஒரு அனுபவமும் அதன் நீதியும்

உலகமே ஒரு நாடக மேடை