இடுகைகள்

20. கனவு கலைந்தது.

இந்திய ஜனாதிபதி - கனவுலகில் நான் - பாகம் 1