இடுகைகள்

சோதனைக்கு மேல் சோதனை, போதுமடா சாமி

கலி முற்றுகிறது.