இடுகைகள்

உன்னைக் கண்டு மயங்காத பேர்களுண்டோ.

எப்போ வருவானோ எந்தன் கலி தீர...

இடைச்செருகல் - ரத்த பூமி