இடுகைகள்

தமிழன் என்பது ஒரு நாடக வேடமே !

மனம் மயங்குதல் அல்லது கலங்குதல்