இடுகைகள்

என் பிளாக்குக்கு யாரோ சூன்யம் வைத்து விட்டார்கள்?