இடுகைகள்

தமிழர்கள் காதில் நன்றாகப் பூச்சுற்றுகிறார்கள்.