இடுகைகள்

VGK 14. நீ ..... முன்னாலே போனா .....நா ..... பின்னாலே வாரேன் !