இடுகைகள்

புரதத்தை ஏன் கொள்ளை விலைக்கு விற்கிறார்கள்?