இடுகைகள்

9. சில புரட்சித் திட்டங்கள்

8. இந்திய நிதி அமைச்சருடன் சந்திப்பு.

7. தூதரகம் திறப்பு.

6. பூலோகத்தில் தேவலோக தூதரகம்.

5. தேவலோகத்தில் பேங்க் உதயம்

4. புரட்சிகரமான மாற்றங்கள்

3. தேவலோக நகர்வலம்

2. இந்திரனுடன் ஒரு ஒப்பந்தம்.

4. புரட்சிகரமான மாற்றங்கள்