இடுகைகள்

பெட்டி போனாப் போகட்டே. தாக்கோல் இவட உண்டல்லோ!