இடுகைகள்

புலி வருகிறது, புலி வருகிறது ஆஹா புலி வந்தே விட்டது.