இடுகைகள்

ஒரு முக்கிய யுத்த தந்திரம்.

அப்பவே நான் சொன்னேன், கேட்டீர்களா?