இடுகைகள்

கடவுளைக் கண்டேன்.

கடவுளும் பின்னே நானும்

மும்பையில் தனியாகத் தவித்தேன்