இடுகைகள்

தமிழன் என்பவன் ஒரு தனி இனமல்ல !

இன்றைய இளைஞர்களுக்கு ஒரு வார்த்தை