இடுகைகள்

காதலர் தினமும், தொடரும் அமில வீச்சுகளும்.