இடுகைகள்

ஜோசியம் இருக்கட்டுமா, வேண்டாமா?

வாழ்வு முன்னே நிர்ணயிக்கப்பட்டதா ?