இடுகைகள்

சீச்சீ, இந்தப் பழம் புளிக்கும்.

கடவுளைப் பார்த்தவர்கள் யாரும் இல்லை.

இறைவன் எங்கே இருக்கிறான்?

சீச்சீ இந்தப் பழம் புளிக்கும்

மனமென்னும் குரங்கு

காலமும் கவலையும்

பெயர்க் காரணம்.