இடுகைகள்

கேதார்-பத்ரி யாத்திரை – 6 கழுதை சவாரியும் நானும்.

கேதார்-பத்ரி யாத்திரை – 4

கேதார்-பத்ரி யாத்திரை - 3 விமான பயணமும் சாதாரண குடிமகனும்.