இடுகைகள்

கடவுள் வாங்கும் லஞ்சம்.

லஞ்சம் வாங்குவதும் குற்றம் கொடுப்பதுவும் குற்றம்