இடுகைகள்

I have no powers

ஆளவந்தார் கொலைக்கேஸ் முடிவு.

கொலைக்கான காரணமும், கொலை நடந்த விவரங்களும்.