இடுகைகள்

நேத்து ராத்திரி யம்ம்மா தூக்கம் போச்சுதே யம்ம்மா

போட்டியும் பொறாமையும்

கல்யாணம் பண்ணப் போகும் மகனே

பிச்சையெடுத்தானாம் பெருமாளு, பிடுங்கித்தின்னானாம் அனுமாரு

ஆம்ஸ்டர்டாம் அனுபவங்கள் - பாகம் 1