இடுகைகள்

கோந்து தயாரிப்பது எப்படி?

கோழி முதலில் வந்ததா? முட்டை முதலில் வந்ததா?