இடுகைகள்

கோழி முதலில் வந்ததா? முட்டை முதலில் வந்ததா?