வியாழன், 14 ஏப்ரல், 2011

ஜாக்கிரதை

நான் இங்கே கொடுத்திருக்கும் கடிதத்தைப் பாருங்கள். எவ்வளவு நேர்மையாகத் தெரிகிறது. அத்தனையும் வடிகட்டின பொய். இந்த மாதிரி கடிதங்களைக் கண்டு ஏமாறக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்தக் கடிதத்தைப் பதிவில் போடுகிறேன்.


 FROM THE DESK OF: Mr. Sanusi Lamido  Aminu Sanusi
 Executive Governor, Central Bank Of Nigeria (CBN),
 International Remittance Department,
 Corporate Headquarters: # CBN House, Tinubu Square,
 213 Eleke Crescent-Victoria Island, Marina,
 Lagos, Nigeria, West Africa.
 P.O.Box 55037 Falomo
 Ikoyi Lagos Island Marina.

 Tel: 234-1-213-0973

 EMAIL:lmsbk02@live.com

 YOUR IMMEDIATE PAYMENT

 Dear  Beneficiary,

compliment of the season, I know that this letter will hit you by surprise, but firstly I will like to introduce myself; I am (Mr. Sanusi  Lamido Aminu Sanusi) the rightful Governor of The Central  Bank of Nigeria (CBN) and the Executive Chairman of "E.C.D.R" Sorry for the inconveniences that was rendered to you in  your line of  Inheritance Payment transaction with some Nigerian Officials some while ago, We apologies, for the delay of  your payment and all the inconveniences and inflict that we might have indulge you through it was due to the newly  assigned President Of Nigeria President Umar' Musa Yaradua,

However, we were having some minor problems with our payment system, which is inexplicable, and have held us  stranded and indolent, not having the aspiration to devote  our 100% assiduity in accrediting foreign contract payments.We apologies once again.  During the auditing and closing of all financial records of the Central Bank of Nigeria (CBN) it was discovered from the  records of outstanding Foreign contractors due for payment  with the Federal Government of Nigeria in The year 2008 that  your name and company is next on the list of those who Will
 receive their fund.

On the 1st of October 2006,the President of The Federal  Republic of Nigeria (Chief Olusegun Obasanjo) introduced a  Commission named the "E.C.D.R" (Executive Committee on Debt Recovery) which is duly registered under the United Nations  (U.N.) and the Federal Government of Nigeria. This particular Commission was initiated to detect fraud/fund delays/interrupted funds Payments and to also Settle foreign  debts/fraud victims/Un-paid beneficiaries to satisfactory in  other to maintain peace in the world at large, Presently we  are being paid by the American government in other to avert  Scam and also to avert beneficiary funds Delays here in Nigeria.

 I wish to officially notify you that your payment is being  processed and will be released to you as soon as you respond  to this letter. Also note that from the record in our file, your outstanding contract payment is USD $65.000.000.00  (Sixty Five Million Dollars). Kindly re-confirm to me if  this is inline with what you have in your record and also  re-confirm the information below to enable this office  proceed and finalize your fund remittance without further  delays.

 1) Your full name. 
 2) Phone, fax and mobile #. 
 3) Company name, position and address. 
 4) Profession, age and marital status. 
 5) Working d/Int'l passport
I wish to inform you now that the square peg is now in  square whole and can be voguish for that your payment is  being processed and will be released to you as soon as you  respond to this letter.  As soon as the above information are received, your payment  will be Made  Available to you via an international certified bank draft, Atm Card or wire transfer to your nominated bank account  from central bank of Nigeria.

Mr. Sanusi Lamido Aminu Sanusi
Executive Governor
Central Bank Of Nigeria (CBN)
Tel: 234-1-213-0973